სატრენინგო კურსი “ემოციური ინტელექტი”

დეველორმა წარმატებით ჩაატარა სატრენინგო კურსი “ემოციუ

რი ინტელექტი” სადისტრიბუციო კომპანიის მენეჯერებისთვის.

სატრენინგო კურსი მოიცავდა შემდეგ საკთხებს:

  • რა არის ემოციური ინტელექტი (EQ)?
  • რა კაშირშია IQ და EQ?
  • EQ-ს ელემენტები
  • კავშირი გადაწყვეტილების მიღებასთან, შესრულებასა და ემოციებთან;
  • თვით-შეცნობა, თვით-მოტივირება და თვით-რწმენა
  • ემპათია და აქტიური მოსმენა
  • ზეგავლენა სხვებზე
  • რთულ სიტუაციებთან გამკლავება
  • ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის შექმნა

გაიგეთ მეტი დეველორის პორტფელის შესახებ.