დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  ვირტუალური ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  ვირტუალური ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  პირისპირ ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  ვირტუალური ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  პირადი ციფრული ეფექტურობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  პირისპირ ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  ვირტუალური ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  ვირტუალური ტრენინგი

  მულტი-კულტურული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი

  Remote work is possible – and now even necessary – for more and more people. No matter if going remote is a conscious decision or compulsive step, it has a lot of advantages. But home office does come with great challenges as well. Even though – according to statistics – employees are more productive when they work outside of the conventional office, they tend to have a better work-life balance and save money on everything from commuting to lunches, they’re also more vulnerable to several factors.
  Working longer hours and switching off properly at the end of the day, communicating with teammates when you’re not face-to-face, loneliness and isolation, distractions and work-home interference are just some of the challenges a remote worker might face.

  Have Your Own Home Working Spot

  Have a dedicated working spot in your home that allows you to work undisturbed. Ideally, it is a separate room, but it can also be a small desk or a corner, which is dedicated to your computer and work materials only. Having your own working spot can help you separate your work and private life as well. If you cannot have a fixed desk, a floating working space will suffice – all necessities for working at home in one box, so you can easily set up in any room of your home depending on the schedule of the rest of the people in your household.

  Remove Distractions

  Once you have your workspace to work at home, get rid of anything that might be distracting. Having your weight-lifting kit, television or other household items by your desk might easily draw your attention from work. Also, it is worth to discuss and set expectations for the people you live with. Let them know when you can and can’t be disturbed, set clear guidance with children as well.

  Define Your Home Working Hours

  Consider your day like any other workday. Define your working hours or adjust it to your company’s requirements, and then stick to it. For example, make sure that you start working at 8 AM in the morning and call it a day around 5 PM in the afternoon. If it is not possible, define slots, but keep them as fixed as possible (e.g. 10-11:30 focus work, 13-15 meetings time). Very important is to define the finish time! You can adjust your hours later to be more efficient, and also helps you to avoid making a habit of stretching out your working hours. If you need to adapt to partner and children, communicate to find the way to align schedules.

  Create a Daily and Weekly Schedule

  Once you’re ready to go, start by creating a schedule. It will help you plan your day, remain focused and get the most from your work, while managing home responsibilities as well. Create a list of the tasks that you need to do and place the ones that need the most focus at the times of day you know work best. Make sure to include regular breaks and decide when your day will end. Also, consider having some offline time to help remove distractions when you need to focus.

  Clarify the Ways and Frequency of Communication

  Communication and interaction are probably the greatest challenges of remote work. Therefore it is of crucial importance to mutually clarify expectations with your manager, team- or project members on how much communication they want from you, in what frequency and what details they’d like you to share. Same needs to be set with family members. Technological solutions like Zoom, Skype or other communication tools help to support daily interaction, many of them, free of charge. Make sure you are not available everywhere and all the time – chose preferred communication options and define who and about what can reach you there, how often you check this particular channel (e.g. e-mail every 2 hours, WhatsApp hourly, phone every 30 mins). Always on means no focus!

  Have an End of Working Day Ritual

  One of the benefits of commuting is that on the way back home we can switch off from work, clear out our mind and be more ready to relax. If switching off is a challenge for you, an end of working days ritual can be a great help. Close your day with reviewing the tasks that you managed during the day, and make a list of the remaining ones. It is worth to create a to-do-list for the next days, keeping your priorities in mind. End your day by turning off your computer and – though difficult – try not to check your work emails on your phone. If need be, simply disable e-mails on the phone and put the computer in a locked drawer. Your rest is as important as the work you put in.

  Remain Social

  Working from home doesn’t necessarily mean that you have to be lonely or isolated. Creating daily habits like regular calls and huddles with your team members or using video calls instead of phones can help you remain connected even though you are not sitting in the same room. And who said that sometimes you can’t get together for an informal chat or drink your coffee after lunch while all of you are online.

  THERE’S MORE TO WORKING FROM HOME

  Although we all do it, it is not self-explanatory. Many people experience great difficulties in actually following the myriad of rules about working from home. The devil is hidden in the implementation – carefully selecting, committing and taking steps to better home office working. We will be glad to accompany you or your people on this journey using our Efficiency at Home training programme, which is customised fo remote delivery. Find out more here or directly reach us via form or call below.

  ჰიბრიდული ოპერაციების მართვა

  დატოვეთ ელ-ფოსტა და მიიღეთ უახლესი ელ-წიგნი აპრობირებული რეკომენდაციებით, თუ როგორ მართოთ ჰიბრიდული გუნდი

   სტატიები ამ თემაზე