შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები

მოწვეული სპეციალისტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის კომპლექსური პროგრამის გარდა, დეველორი სთავაზობს კომპანიებს შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით აკრედიტირებული და პროფესიონალი სპეციალისტების მომსახურებას. 

 

აღნიშნული მომსახურება გულისხმობს შემდეგს:

  • დამკვეთი კომპანიის უზრუნველყოფა საჭირო რაოდენობის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებით;
  • ობიექტებზე ვიზიტები, შეუსაბამობის აღმოჩენა და კომპანიის ინფორმირება ;
  • კომპანიის მენეჯმენტთან კონსულტაციების მეშვეობით ობიექტებზე შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემების დანერგვა და შემდგომი მართვა: რისკების შეფასების პროცესი, ინციდენტების ანგარიშგების და მოკვლევის პროცესი, ინსპექციები, ინსტრუქტაჟების ჩატარება, ანგარიშების მომზადება, სტატისტიკის წარმოება, ა.შ.;
  • დამკვეთი კომპანიის მენეჯმენტთან და დასაქმებულებთან კომუნიკაციის გზების განსაზღვრა და შეხვედრების წარმოება;
  • შრომის უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟების ჩატარება და შესაბამისი ანგარიშგების წარმოება;
  • ობიექტის მონიტორინგი: საფრთხეების იდენტიფიცირება, დარღვევების პოვნა და ანგარიშგება, კონტროლის მექანიზმების განსაზღვრა, სამუშაო პროცესზე დაკვირვება;

 

 დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, დაგვიკავშირდით:  info.georgia@develor.com