კატალინ ბალაშ

კურიკულუმის დიზაინერი, Insights კოორდინატორი, დეველორ ინთერნეიშნალი