დახურვა    

  დეველორ საქართველო
  ჯონ მალხაზ შალიკაშვილის 8,
  1790 თბილისი, საქართველო.

  კონტაქტები
  დაგვიკავშირდით    
  • განწყობა & აზროვნება
  • ლიდერობა & მართვა
  • მომხმარებელზე ზრუნვა, გაყიდვები & მოლაპარაკებები
  • პირადი პროდუქტიულობა & კომუნიკაცია
  • თიმბილდინგი & კოლაბორაცია
  • შეფასება & დიაგნოსტიკა
  • ქოუჩინგი
  • სერვისები
  ტრენინგი თამაშის სტილში

  VUCA აზროვნება – კვამლი ევროპის თავზე

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  პირისპირ ტრენინგი

  ციფრული აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  განვითარებადი აზროვნება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  Insights Discovery – ფერადი ლიდერობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მასტერ-შიფტ მენეჯერი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაძლიერება

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ადაპტური ლიდერობა – მისია მარსზე

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცვლილებების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  შესრულების შეფასება

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერობის გავლენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ლიდერული გამბედაობა

  პირისპირ ტრენინგი

  მოტივაცია 3.0

  პირისპირ ტრენინგი

  გუნდის ეფექტური მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  ინსპირაციული ლიდერი

  პირისპირ ტრენინგი

  მართვის საფუძვლები

  ვირტუალური ტრენინგი

  სახლში მომუშავეების მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  პირისპირ ტრენინგი

  გაყიდვის პრინციპები

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  პირისპირ ტრენინგი

  ნდობის შექმნა

  ვირტუალური ტრენინგი

  პირადი ციფრული ეფექტურობა

  პირისპირ ტრენინგი

  ბალანსის აღდგენის უნარი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ასერტული კომუნიკაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  ზეგავლენის მოხდენა

  ვირტუალური ტრენინგი

  Lumina Spark ტრენინგი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  თანამშრომელთა მიღების თამაშები

  ვირტუალური ტრენინგი

  ვირტუალურ გუნდებში მუშაობა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ცხოვრება-მუშაობის ბალანსი

  ვირტუალური ტრენინგი

  ემოციური ინტელექტი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  პირისპირ ტრენინგი

  სტრესის მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  ეფექტური შეხვედრები

  პირისპირ ტრენინგი

  ტრენერთა ტრენინგი

  ვირტუალური ტრენინგი

  კონფლიქტების მართვა

  ვირტუალური ტრენინგი

  მიზნის და დროის მართვა

  პირისპირ ტრენინგი

  კონსტრუქციული უკუკავშირი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  კარიბული თავგადასავალი

  ტრენინგი თამაშის სტილში

  ფრენის სიმულაცია

  გუნდის დიაგნოსტიკა

  გუნდის სოციო-რუქა ვორქშოპი

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  ბედნიერება სამსახურში

  ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა

  360° უკუკავშირი

  იპოვე სერვისებში და მიდგომებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა სერვისი

  იპოვე რესურსებში

  • გთხოვთ აკრიფოთ მინიმუმ 3 სიმბოლო
  ყველა რესურსი

  Hours and hours of leaning in front of our computer, often motionless, many times on a not suitable chair. Sometimes not even that – sitting at the sofa or floor. Sounds familiar? This all often leads to uncomfortable neck and back pain in the short term, and even more serious spinal problems in the long run. We all KNOW we need to take regular breaks and stretch our bodies to avoid unwanted stiffness and pain. It takes less than 10 minutes.

  But what exactly should we do for that work stretch?
  The following nine movements are perfect for anyone working from a desk or spending most of the day at home.

  Starting position

  Sit up with your back straight and your shoulders down.
  Your buttocks should touch the back of your chair. (The chair’s seating surface is in contact with our body as much as possible)
  Your soles support the floor comfortably
  The thighs and legs are angled 90 degrees.

  Ready? Let’s stretch!

  1 Upward stretch

  Stretch well with both arms towards the ceiling (inhale), then bring your arm down next to the torso (exhale) – 3-4x
  Stretching with alternating arms: raise both your arms high, and then stretch alternately towards the ceiling, first with one arm and then the other, (as if you were picking cherries from a tree) – 3-4x

  2 Shoulder rotation

  First, put your hands on your shoulders and circle your elbows backwards – 4-6x (try to draw as large a circle as possible with elbows in the air)
  Then, lower your arms beside you and continue to circle your shoulders backwards – 4-6x

  3 Head nods and rotations

  Nod the head forward (chin to the chest) and then back – 4x
  Nod the head sideways – 4x on both sides
  Rotate sideways – 4x on both sides

  4 Forward bend

  Start with arms hanging by you.
  Then bend your chin towards your chest and slowly start rolling forward, with the top of your head towards the ground; hold this position for a few seconds, then roll back upwards to the starting position. Repeat 3-4 times.

  5 Side stretch

  Raise your right arm towards the ceiling and hold on to the chair with your left arm (or put your hands on your hips). Stretch your arm and bend to the left (exhale), then come back to the centre (inhale) – 4x
  Exchange arms to repeat on the other side – 4x

  6 Cow/Cat pose

  Place your hands on your knees or hold on to the 2 sides of the chair
  Lean forward, open your chest and close your shoulder blades (inhale), then band your back, look at your belly-button (exhale) – 4x
  Alternatively, you can do this in standing position.

  7 Spine twist

  Place your left hand on your right knee and hold on to the back of the chair with your right hand (or hug the backrest of the chair)
  Inhale and stretch upwards (!), then exhale and twist your torso to the right, looking back over your right shoulder (use your hands to help the spine twist), then inhale and return to the centre – 4x
  Repeat to the other side – 4x

  8 Hip stretch

  Place your right ankle on your left knee. The right leg is horizontal, the knee faces outwards. Tilt forward with a straight back, while gently pushing down your right knee. Keep this position for 3-4 breaths, and with every breath try to tilt your torso forward deeper and deeper.
  Repeat with the other leg.

  9 Stand & stretch forward

  Stand behind the back of the chair and put your hands on the backrest of the chair. Roll the chair forward and lower your chest until your arms and back are at the same level. Try to stretch your knees as much as possible. You should feel a nice stretch in your hamstring and calf. Hold this position for 3-4 breaths.

  Done? Good! What now?

  If you have successfully tried out the 9 office stretching exercises, go ahead and repeat them every hour or two. There’s more to working from home, so if you are looking for options on how to support you or your people in becoming an efficient home worker, contact us for an offer for virtual training, webinar or consultation below.

  ჩამოსატვირთი მასალები

  Home Office Gymnastics One-pager for Print 

  ჰიბრიდული ოპერაციების მართვა

  დატოვეთ ელ-ფოსტა და მიიღეთ უახლესი ელ-წიგნი აპრობირებული რეკომენდაციებით, თუ როგორ მართოთ ჰიბრიდული გუნდი